INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem danych osobowych jest DECERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) ul. Wołoska 5.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@decerto.pl.

Dane zbierane są dla potrzeb odpowiedzi na przesłane zapytanie, w szczególności celem przedstawienia oferty Decerto. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie Decerto. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym powyżej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.

  • POSIADA PAN/PANI PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE ZA POŚREDNICTWEM ADRESU E-MAIL: ZGODY-RODO@DECERTO.COM, PRZY CZYM COFNIĘCIE ZGODY NIE MA WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA JEJ PODSTAWIE PRZED COFNIĘCIEM ZGODY.
  • POSIADA PAN/PANI PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ DO ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH.
  • POSIADA PAN/PANI PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W RAZIE UZNANIA, ŻE PRZETWARZANIE PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH NARUSZA PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do nawiązania współpracy między reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem, a Decerto Sp. z o.o.